Akci Ples pro Tebe jsme začali pořádat roku 2013 v Říčkách v Orlickém podhůří. V roce 2015 se ples z kapacitních důvodů přesunul do Kulturního domu v Ústí nad Orlicí. Letos se vám poprvé představí kapela Gentleband.

Za zmínku stojí rozhodně i čajovna, ve které se můžete posilnit nejen čajem, kávou a zákusky, ale každoročně zde můžete vyzkoušet nějakou specialitu ze země, kam putuje výtěžek.

Letošní ples se bude konat 18. listopadu 2023 od 19.00 v Kulturním domě Ústí nad Orlicí. Lístky můžete zakoupit v předprodeji od 1. 11. 2022 v Informačním centru (náměstí v Ústí n. Orlicí, budova radnice), nebo přímo na místě.

Cena vstupného je 200 Kč, pro studenty 150 Kč.

ples-pro-tebe-2023

Návštěvní řád plesu

Tento NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD, vydaný správcem farnosti ThLic. Janem Pitřincem jako organizátorem akce „PLES PRO TEBE“, určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do prostor Kulturního domu (dále KD), v nichž je ples pořádán.

 1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Návštěvním řádem, který je viditelně vyvěšen u vstupu a také zveřejněn na internetových stránkách www.plesprotebe.cz. Reklamace je možné uplatnit pouze před prvním vstupem do prostor KD.
 2. Vstup a pobyt v prostorách KD je podmíněn dodržováním platné legislativy a interních předpisů.
 3. Každá osoba, vstupující do prostor KD, je povinna dbát pokynů pověřených pracovníků (pořadatelů, ostrahy, hasičů, zdravotníků, aj.), chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám.
 4. V prostorách KD je zakázáno kouření i veškerá manipulace s ohněm.
 5. Do prostor KD vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům (tj. Návštěvnímu řádu, jiným právním předpisům, pokynům pořadatele atd.), nebo tu, jejíž chování shledá nepřístojným, a to bez možnosti náhrady vstupného. Návštěvníci jsou povinni po celou dobu plesu být čistí, řádně oblečení a neobtěžovat druhé hosty. Pořadatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, a to bez náhrady vstupného z důvodu opilosti nebo pokud bude návštěvník pod vlivem drog. Konzumace drog a držení drog je v celých prostorách KD přísně zakázána.
 7. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů nebo přestupku, bude z prostor KD vyvedena a předána Policii ČR.
 8. Návštěvník je povinen po celou dobu trvání plesu a v celých prostorách KD být schopen předložit vstupenku na ples. Pokud návštěvník nebude schopen předložit vstupenku na ples, bude požádán o opuštění prostor KD a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a opravňuje pouze k jednomu vstupu.
 9. V prostorách KD nelze konzumovat vlastní alkohol a potraviny. Každá osoba, která bude v prostorách KD chtít konzumovat alkohol je povinna mimo zákonem stanovené podmínky prokázat svůj věk dokladem opatřeným fotografií a datem narození.
 10. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom ihned pořadatele. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob. Škodu lze uplatnit v případě úmyslného jednání výhradně přímo na osobě, která svým úmyslným jednáním danou škodu způsobila.
 11. Každá osoba, vstupující do prostor KD, souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do prostor KD bez náhrady vstupného.
 12. Do prostor KD není dovoleno vnášet jakýkoli vlastní alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), láhve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné, apod.), nůžky, výbušné látky (pyrotechnika, trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní, pokud není s pořadateli domluveno jinak) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak v prostorách KD, tak pořadateli akce a návštěvníkům. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel akce.
 13. Pro hosty je zajištěno občerstvení u barů a výčepů. Prodej je ukončen s koncem akce. Je zakázána konzumace vlastních donesených nápojů a jídel, v opačném případě bude host vykázán z prostor KD bez náhrady vstupného.
 14. Jelikož se jedná o veřejnou akci, pak každá osoba, vstupující prostor KD, souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny, jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce.
 15. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem, bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.
 16. Pořadatel akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí, či jejich zcizení jinými osobami, s výjimkou těch věcí, které vzal do úschovy za úplatu, a to v prostorách k tomuto účelu vyhrazených.
 17. Návštěvník bere na vědomí, že celý prostory KD je možno monitorovat průmyslovými kamerami.
 18. V případě evakuace prostor KD je každá osoba, v té chvíli pobývající v objektu, povinna dodržovat pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

V Ústí nad Orlicí dne 21.10.2022
ThLic. Jan Pitřinec