plakát - Festival pro tebe

 

Všichni účastníci festivalu jsou povinni dodržovat návštěvní řád!

(PDF verze návštěvního řádu)

Tento NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD, vydaný správcem farnosti ThLic. Vladislavem Brokešem, Ph.D. jako organizátorem akce „FESTIVAL PRO TEBE“, určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu, v němž je festival pořádán.

 1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Návštěvním řádem, který je viditelně vyvěšen u vstupu a také zveřejněn na internetových stránkách uvedených na vstupence. Reklamace je možné uplatnit pouze před prvním vstupem do areálu.
 2. Vstup a pobyt v areálu festivalu je podmíněn dodržováním platné legislativy a interních předpisů.
 3. Každá osoba, vstupující do areálu festivalu, je povinna dbát pokynů pověřených pracovníků (pořadatelů, ostrahy, hasičů, zdravotníků, aj.), chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám.
 4. V areálu je povoleno kouření a s tím související manipulace s ohněm jen na k tomu určených a označených místech, ve zbytku areálu je kouření i veškerá manipulace s ohněm zakázána.
 5. Do areálu vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, (tj. Návštěvnímu řádu, jiným právním předpisům, pokynů pořadatele atd.) nebo tu, jejíž chování shledá nepřístojným, a to bez možnosti náhrady vstupného. Návštěvníci jsou povinni po celou dobu festivalu být čistí, řádně oblečení a neobtěžovat druhé hosty. Pořadatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, a to bez náhrady vstupného z důvodu opilosti nebo pokud bude návštěvník pod vlivem drog. Konzumace drog a držení drog je v celém areálu přísně zakázána.
 7. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů nebo přestupku, bude z areálu vyvedena a předána Policii ČR.
 8. Návštěvník je povinen po celou dobu trvání festivalu a v celém areálu být viditelně označen páskou na ruce obdrženou u vstupu. Pokud návštěvník nebude označen páskou na ruce, bude požádán o opuštění prostor areálu a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Páska je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a opravňuje pouze k jednomu vstupu.
 9. V areálu akce nelze konzumovat vlastní alkohol a potraviny. Každá osoba, která bude v areálu festivalu chtít konzumovat alkohol je povinna mimo zákonem stanovení podmínky prokázat svůj věk dokladem opatřeným fotografií a datem narození také při vstupu do areálu festivalu, kdy po tomto ověření bude označena páskou na ruce příslušné barvy. Toto označení nezbavuje možnosti i následné kontroly věku při vydávání alkoholických nápojů.
 10. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom ihned pořadatele. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob. Škodu lze uplatnit v případě úmyslného jednání výhradně přímo na osobě, která svým úmyslným jednáním danou škodu způsobila.
 11. Každá osoba, vstupující do areálu, souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do areálu bez náhrady vstupného.
 12. Do areálu není dovoleno vnášet jakýkoli vlastní alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), láhve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné, apod.), nůžky, výbušné látky (pyrotechnika, trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní, pokud není s pořadateli domluveno jinak) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak v areálu, tak pořadateli akce a návštěvníkům. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel akce.
 13. Pro hosty je zajištěno občerstvení u barů a výčepů. Prodej je ukončen s koncem akce. Je zakázána konzumace vlastních donesených nápojů a jídel, v opačném případě bude host vykázán z areálu bez náhrady vstupného.
 14. Jelikož se jedná o veřejnou akci, pak každá osoba, vstupující do areálu, souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny, jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce.
 15. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem, bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.
 16. Pořadatel akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí, či jejich zcizení jinými osobami.
 17. Návštěvník bere na vědomí, že celý areál je možno monitorovat průmyslovými kamerami.
 18. V případě evakuace areálu je každá osoba, v té chvíli pobývající v objektu, povinna dodržovat pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 19. V areálu platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na produkční plochu a také házet jakékoli předměty.

 

V Ústí nad Orlicí dne 01.08.2018
ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.